Audyt cyberbezpieczeństwa

W ramach naszych działań oferujemy przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej zgodnego z wymogami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w szczególności zgodnie z zapisem art. 15 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy oraz normami PN-EN ISO/IEC 27001 i PN-EN ISO 22301. Audyt przeprowadzamy w zakresie:

  1. przywództwa
  2. polityk bezpieczeństwa
  3. ról, odpowiedzialności i uprawnień
  4. działań odnoszących się do ryzyka i szans
  5. wsparcia dla SZBI, w tym zasoby, kompetencje, uświadamianie, komunikację i dokumentowanie
  6. działań operacyjnych i ciągłości działania
  7. adekwatności zabezpieczeń do zidentyfikowanych zagrożeń,
  8. oceny wyników SZBI w tym monitorowanie, pomiary, analiza, ocena, audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania
  9. ciągłego doskonalenia
  10. zgodności dokumentacji z normami i stanem faktycznym